NJOFTIM LIGJOR

Kushtet e Përgjithshme të Përdorimit të Fushatave të Internetit dhe Të gjitha Faqet të ngjashme në www.citroen-ks.com

Ndërmarrje e biznesit: DELFINAUTO shpk Magj.Prishtinë-Ferizaj Km. I 7-të, Llapllasellë, 10500 Graçanicë, R. Kosovës Nr.B: 71323080, NrF: 601690276, të regjistruar në Regjistrin e Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve në Republikën e Kosovës në Prishtinë, i vetmi importues i autorizuar për shitje dhe riparues i automjeteve CITROËN në territorin e Republikës së Kosovës, duke filluar nga 01.10.2016, regjistrues i vetëm – përdoruesi i fundit – pronari i të gjitha përmbajtjeve dhe faqeve në domenin e internetit www.citroen-ks.com përveç numrit të markës tregtare – C I T R O Ë N, fjalët e të cilave nuk kanë ndonjë kuptim të veçantë dhe simbolet mbajnë shenjën e elementeve 24.11.25; 26 mars 233 (pas klasifikimit të elementeve të Vjenës), i regjistruar në sistemin ndërkombëtar të markës tregtare të themeluar më 14.04.1891 në Madrid (Mbretëria e Spanjës), me ndryshime nga 14.12.1900 – Bruksel (BE), 02.06.1911 – Uashington (SHBA), 06.11.1925 – Hagë (NL), 02.06.1934 – Londër (Mbretëria e Bashkuar), 15 qershor 1957 – Nice (FR) dhe 14 korrik 1967 – Stokholm (SE), brenda Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO), duke iu referuar të gjitha mallrat dhe shërbimet me numrat e mëposhtëm: 02, 07, 09, 12, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 (sipas klasifikimit të Nikut të mallrave dhe shërbimeve) pronari i të cilit është nga 28.01.2010 deri më 28.01.2020:

AUTOMOBILES CITROËN

6 rue Fructidor

F – 75835 Paris Cedex 17

Republika e Francës

 

Mbrojtja e Pronës Intelektuale

 

Të gjitha markat, mostrat, dizenjot dhe objektet e tjera të dizajnit industrial, shenjat, vizatimet dhe artikujt e tjerë të shfaqur që mund të shfaqen në faqen e internetit www.citroen-ks.com janë pronë ekskluzive e pronarëve të tyre – mbajtësit e të drejtave të pronësisë intelektuale ose palët e treta – mbajtësit e së drejtës së asgjësimit dhe asnjëra prej tyre nuk mund të përdoret pa miratimin e pronarit ose të palëve të treta – mbajtësit e së drejtës së asgjësimit, dhe një rishikim i faqeve në domenin e internetit www.citroen-ks.com nuk ju ofron mundësinë për të përdorur ndonjë përmbajtje, shenjë, markë, mostër, vizatime dhe materiale të tjera të paraqitura, që mbron pronësinë intelektuale të bartësve të së drejtës.

 

Njoftim ligjor në lidhje me përdorimin e domeneve të internetit www.citroen-ks.com dhe faqet përkatëse

 

Ju lutemi lexoni këto terma dhe kushte të përgjithshme të përdorimit të domeneve të internetit dhe faqeve të lidhura para se të filloni shqyrtimin dhe qasjen në ndonjë shërbim në domenin e internetit www.citroen-ks.com

Duke rishikuar dhe pa qasje në faqen e internetit www.citroen-ks.com  ju pranoni që jeni i rritur dhe në gjendje të punoni ose të keni qasje në domenin www.citroen-ks.com me pëlqimin e përfaqësuesit tuaj ligjor ose kujdestarit dhe në këtë mënyrë – duke rishikuar përmbajtjen, ju konfirmoni pëlqimin tuaj të plotë  pavarësisht nga gjinia, raca, feja, kombësia ose shtetësia, dhe pa marrë parasysh se në cilën pjesë të botës ju hyni në domenin e internetit www.citroen-ks.com

 

Nëse nuk pajtoheni me kushtet e përgjithshme të përdorimit të internetit në www.citroen-ks.com ju lutem mos e përdorni këtë domen ose ndonjë faqe të lidhur këtu.

 

Ne nuk japim këshilla të detyrueshme për përdorimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve në domenin e internetit www.citroen-ks.com dhe detyrimet tatimore këtu janë informative dhe nuk mund të zëvendësojnë këshilla ligjore.

 

Njoftimi i saktësisë relative të të dhënave dhe mundësive të gabimeve dhe korrigjimeve

 

Me përpjekjet tona të përditshme për të siguruar që specifikimet e produktit dhe shërbimit janë të sakta në kohën e shpalljes publike, ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar çmimet e automjeteve, pajisjeve dhe pjesëve të këmbimit, tarifat e mirëmbajtjes, specifikimet dhe ngjyrat, dhe pajisjet fizike në çdo kohë pa njoftim. karakteristikat, duke përfshirë mundësinë e ndërprerjes së shitjes së çdo modeli të mjetit ose pjesëve dhe pajisjeve rezervë. Redaktimi i fundit i përmbajtjes së faqes mund të vërehet gjatë secilës prej qasjeve tuaja

 

 

Gabimet në tekst, vizatimet, skemat, rishikimet, specifikimet, ilustrimet, shembujt, fotografitë dhe përmbajtjet e tjera janë të mundshme, nuk janë qëllim dhe i nënshtrohen korrigjimeve. Ju nuk duhet të mbështeteni vetëm në rëndësinë ose plotësinë e përmbajtjes në faqen e internetit www.citroen-ks.com për të cilën CITROËN nuk garanton kredibilitet dhe as këto faqe nuk janë mostra përfaqësuese të automjetit, pjesëve të këmbimit ose modelit të pajisjeve. Specifikimet e modeleve të automjeteve, pjesëve rezervë dhe pajisjeve që shfaqen në faqet e domenit www.citroen-ks.com janë të destinuara ekskluzivisht për tregun e Republikës së Serbisë, pavarësisht nga pika juaj e qasjes. Të gjitha pamjet e produktit publikohen ekskluzivisht si udhëzues për t’u njohur me produktet, me disa karakteristika që janë në dispozicion vetëm me kosto shtesë, për shembull: ngjyra metalike ose perla.

 

 

Njoftimi i të dhënave që nuk kanë efekt ligjor të detyrueshëm, as kompensim për dëmet

 

Disponueshmëria e botimeve të veçanta të modeleve individuale varet nga stoku i stoqeve në dispozicion nga prodhuesi. Çdo person i interesuar në blerjen e automjeteve, pjesëve rezervë ose pajisjeve CITROËN duhet të kontaktojë me tregtarin ose riparuesin më të afërt të automjeteve CITROËN, para së gjithash, për specifikimet e sakta, çmimet dhe tarifat për shërbimet e mirëmbajtjes për një periudhë të caktuar kohore.

Të gjitha të dhënat, informacioni dhe përmbajtja kur shkarkohen në faqet e internetit të domain www.citroen-ks.com janë vetëm pronë e regjistruesit. Çmimet e publikuara për automjetet, pjesët e këmbimit dhe pajisjet, tarifat e së mirëmbajtjes nuk japin efektin ligjor të një oferte publike, por paraqesin informacion të përgjithshëm. Vizitorët e këtij domenin të Internetit dhe faqet përkatëse mund të shkarkojnë lirisht përmbajtje të caktuara që janë në dispozicion për shkarkim vetëm për qëllime personale, pa mundësinë e tregtimit ose ndërmjetësimit për shpërblim me qëllim të caktimit të palëve të treta, duke ruajtur të drejtat e pronësisë intelektuale të regjistruesit, pavarësisht nëse kjo është specifike shënuar apo jo.

 

Asnjë riprodhim, ndarje, transferim ose shfaqje për qëllime publike apo komerciale, përmbajtje pa lejen e shprehur me shkrim të regjistruesit të domain www.citroen-ks.com nuk lejohet.

 

 

Çdo përgjegjësi e bashkëpunëtorëve të regjistruesve që kanë marrë pjesë në krijimin e faqeve në internet të kësaj fushe për çdo dëm material ose jo-material ose humbje të fitimit në lidhje me ndonjë kërkesë të palës së tretë mund të përjashtohet me ftesën për çdo informacion, njoftime ose përmbajtje të publikuara në fushën e internetit www.citroen-ks.com

 

 

Të dhënat e konsumit të karburantit të automjeteve që mund të shfaqen në këtë fushë të internetit merren në bazë të kushteve zyrtare të testimit të përcaktuara në direktivat e Bashkimit Evropian për një cikël të caktuar të vozitjes dhe shërbejnë ekskluzivisht për qëllime krahasimi, ku këto të dhëna mund të devijojnë nga të dhënat e konsumit karburant në kushte të rrugës, e cila varet nga mënyra e drejtimit.

.

 

Regjistruesi nuk mban përgjegjësi për ndonjë dëm apo humbje të fitimit nëse në pajisjen tuaj mund të shfaqet një virus kompjuterik, ose ndonjë formë e medias që mund të shkatërrojë ose dëmtojë të dhënat, pajisjet ose pajisjet tuaja kur shikoni ose shkarkoni përmbajtjen në domenin e internetit www.citroen-ks.com pjesë të pajisjes që përdorni për të hyrë.

Lidhja në faqet e internetit të palëve të treta mund të përfshihet në këtë fushë të internetit, ku regjistruesi www.citroen-ks.com nuk mund të jetë përgjegjës për përmbajtjen e faqeve në pronësi të palëve të treta.

Interneti i domain www.citroen-ks.com dhe faqet e lidhura mund të ndryshohen në çdo kohë, pa paralajmërim paraprak nga regjistrues, të gjitha të drejtat e rezervuara nga regjistrues: DELFINAUTO shpk Magj.Prishtinë-Ferizaj Km. I 7-të, Llapllasellë, 10500 Graçanicë, R. Kosovës Nr.B: 71323080, NrF: 601690276

 

Kushtet e mirëmbajtjes së rregullt të automjeteve

 

Të dhënat për mirëmbajtjen e rregullt të automjeteve, në rast se ruani të dhënat për automjetin që përdorni në www.citroen-ks.com ose në faqet përkatëse ose bazat e të dhënave, të tilla si, për shembull: MY CITROËN, dhe përfshijnë statusin e një orë kilometrazhi, nuk janë të dhëna mbi bazën e së cilës mund të përcaktohet afati i saktë për mirëmbajtjen e rregullt ose të jashtëzakonshme të automjetit, por duhet gjithashtu të bëhet me një inspektim të drejtpërdrejtë të një profesionisti kur merr një automjet në një stacion të autorizuar të shërbimit.

 

Mbrojtja e privatësisë suaj

 

 

Mbrojtja e privatësisë suaj është obligim ligjor i regjistruesit të paraparë me dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së Kosovës

 

 

Nëse kërkoni të dhënat tuaja personale për përpunim në domenin e internetit www.citroen-ks.com ose faqe të lidhura, si: numri unik i identifikimit të qytetarit / numri i regjistrimit të kompanisë / numri i identifikimit tatimor,adresa e kompanisë / selisë,numrin e telefonit / telefaksit, telefonit celular,adresën tuaj e-mail,numrin e regjistrimit të automjeteve që përdorni,

numri i shasisë dhe / ose numri i motorit CITROËN (PSA) që përdorni,numrin dhe moshën e anëtarëve familjarë / kolektivë në të cilët jeni përfaqësues i autorizuar,mënyrën e përdorimit dhe llojin e automjetit që po përdorni aktualisht, ose keni ndërmend të përdorni,si dhe të dhëna të tjera,për të arritur ose ju ose anëtarët e familjes tuaj / kolektivave të mbrojtur interesat e rëndësishme , në jetën e të veçantë, shëndetit dhe integritetit fizik,për të përgatitur përfundimin e kontratës me ju,me qëllim të ngritjes së fondeve për qëllime humanitare,

për të arritur një mbizotëruese justifikuar interesat tuaja ose të tona, bazuar në ligj – kryesisht hulumtim shprehitë tuaja dhe sjelljen në mënyrë që të hulumtimit të tregut të automobilave, analizën dhe zhvillimin, dhe përmirësimin e produkteve dhe metodave të operimit apo mirëmbajtjen e automjeteve të procesit,që mbahen në bazën e të dhënave, ose një bazë të dhënash të personave juridikë që janë anëtarë të shitjeve të autorizuar – rrjetin e shërbimit automjeteve Citroen në territorin e Republikës së Kosovës, apo për personat që janë përfaqësues të drejtorëve të huaja regjistruarit – fabrikës prind TV e Citroen, Republika e Francës, vetëm për qëllim të përpunimit të dhëna, për qëllimet e mësipërme.

 

 

Pëlqimi juaj – ne mund të kërkojmë pëlqim shtesë për përpunimin e të dhënave me shkrim ose me gojë për rekord, dhe mund ta revokoni atë në çdo kohë dhe derisa të pajtoheni me pëlqimin tuaj, ju pranoni të na kontaktoni personalisht dhe drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet mjeteve të informatave publike ose private , të tilla si postë të rregullt ose të regjistruar, thirrje telefonike ose mesazhe me tekst, mesazhe të dërguara përmes telefonit, telefonit celular, faksit ose komunikimit elektronik – me e-mail në adresën që na siguroni, ose duke plotësuar pyetësorët në domenin e internetit www.citroen. rs ose faqet e lidhura.

 

Biskotat

 

Të dhënat e vendndodhjes anonime të qasjes suaj nuk ju identifikojnë personalisht dhe mblidhen automatikisht nga qasja juaj ose janë të kushtëzuara nga pranimi i cookie-ve në mënyrë elektronike.

 

Hiper-lidhja  (Hyperlink)

 

Për secilën vendosje hyperlink në domenin e internetit www.citroen-ks.com ose ndonjë faqe të lidhur, kërkohet një leje me shkrim e regjistruesit.

 

Abuzimi i të dhënave tuaja në internet

 

Megjithëse përpiqemi të mbajmë të dhënat tuaja nga palët e treta, ju lutemi të keni parasysh se mund të jenë subjekt i përdorimit të paautorizuar nga palët e treta, të cilave regjistruesi nuk ka ndikim, pasi që informacioni i dhënë në internet nuk është dhe nuk mund të mbroj plotësisht nga përdorimi i paautorizuar nga palët e treta, dhe atë që ne ju paralajmërojmë në mënyrë specifike.

 

 

Përshkrimi i përmbajtjes, rreth nesh

 

Kjo përmbajtje është në gjuhën shqipe. Nëse keni pyetje mund të na kontaktoni:

 

DELFINAUTO shpk Magj.Prishtinë-Ferizaj Km. I 7-të, Llapllasellë, 10500 Graçanicë, R. Kosovës

Telefon: + 381 38 600 755

Email: info@delfinauto-ks.com

 

Faleminderit për vëmendjen, bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj.

Llapllasellë, 10500 Graçanicë, R. Kosovës